பொறியியல்

திட்டங்கள் நிகழ்ச்சி
ஃபோர்செட்ரா தயாரிப்பு உங்கள் வீட்டிற்கு இயற்கை அல்லது சமூகத்துடன் முழுமையாக கலந்த அழகிய தோற்றத்தை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், வலிமை, ஆயுள் மற்றும் நீண்ட ஆயுளிலும் மீறமுடியாது.நெருப்பு, ஆலங்கட்டி மழை, காற்று, உறைபனி மற்றும் பூகம்பம் ஆகியவற்றை எதிர்க்கும்.ஃபோர்செட்ரா கூரை டைல்ஸ் மூலம் உங்கள் கூரையை வாழ்நாள் முழுவதும் மறைப்பது எப்போதுமே ஒரு முறை மட்டுமே செய்யும் வேலை.